Ansøgning til Forskningsfond

 

Ansøgning til DSSF's Forskningspulje Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har etablerer en forskningspulje, hvorfra der maksimalt kan udbetales 25.000 kr. pr. år, som fordeles mellem ansøgerne. Medlemmer af DSSF kan søge puljen om støtte til idrætsfysioterapeutisk relevant forskning. Indkomne ansøgninger behandles 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. oktober. Tilbagemelding til ansøgerne er senest 1. november. Ansøgningen kan indsendes hele året igennem.

Yderligere dokumentation osv. kan du sende til Lisbeth Lund Pedersen
E-mail: llp@idraetsfysioterapi.dk

STOR_forskning_470

Retningslinjer for DSSF's forskningsfond

Ved ansøgning til DSSF´s forskningspulje søges om midler ifølge beskrivelsen i DSSF´s vedtægter.
Ansøgningen vil blive vurderet i forskningsudvalget og derefter godkendt i bestyrelsen.
Kriterierne for godkendelse af ansøgningen er nedenstående.


Der skal i ansøgningen redegøres for Projektets formål:
Formålet vurderes ifht. DSSF´s interesseområde §2 pind 1 og 2 i vedtægterne – dvs. at medvirke til udvikling, uddannelse, forskning og dokumentation indenfor idrætsfysioterapi samt at medvirke til kvalitetssikring indenfor idrætsfysioterapi

 • Projektets baggrund (evt. litteraturgennemgang)
 • Hvad kan projektet bidrage med?
 • Tidsplan for projektet
 • Beskrivelse af materiale
 • Beskrivelse af metode
  • Der kan ydes støtte til alle typer design kvalitative som kvantitative incl. systematiske reviews
  • Der skal være klare definitioner af in og eksklusionskriterier
  • Valg af metode skal begrundes
  • Ved kvantitative projekter skal der så vidt muligt indgå kontrolgrupper og randomisering ved valg af  interventionsstudier
  • Ved kvantitative projekter anbefales det at lave power-beregning ved valg af interventionsstudier
 • Den relevante litteratur skal gennemgåes og reliabiliteten af de anvendte tests – herunder også spørgeskemaer og effektparametre skal angives
 • Såfremt der er opnået godkendelse fra Etisk Råd kan dette med fordel oplyses i ansøgningen
 • Det skal fremgå om der er søgt og bevilget økonomisk støtte fra fonde eller ansættelsessteder m.m.

 
Bedømmelseskriterier
Der lægges vægt på følgende:

 • Projektets originalitet og kvalitet
 • Projektets relevans i fht. vedtægterne §2
 • De foreslåede metoders egnethed
 • Projektets gennemførlighed udfra de foreliggende oplysninger
 • Forskningens etiske aspekter
 • Det ansøgte budget
 • Muligheden for at få støtte fra anden side
 • Ansøgerens videnskabelige kvaliteter

Støttebeløbet skal benyttes til omkostninger i forbindelse med gennemførsel af et forskningsprojekt, til f.eks. leje af lokaler og udstyr, transport af forsøgspersoner, udgifter til porto, indkøb af testmateriale m.v.. Beløbet kan ikke bruges til skatte- eller indberetningspligtige udgifter som f. eks løn, tabt arbejdsfortjeneste eller honorarer.

Støtten kan ikke anvendes til kurser, studieophold eller studierejser. Der ydes ikke støtte til projekter som led i en grunduddannelse. Der ydes ikke støtte til dækning af udgifter til rejse og ophold i forbindelse med formidling af et projekt, f.eks. ved en kongres.

Hvis der bevilges økonomisk støtte fra DSSF´s forskningsfond forpligter modtageren/erne sig til at rapportere til bestyrelsen hvis der sker væsentlige forsinkelser i projektet samt ved projektets afslutning.
Resultatet skal offentliggøres for foreningens medlemmer gennem Dansk Sportsmedicin, dog ikke således at det kan virke hæmmende for evt. publicering i videnskabelige tidsskrifter.

 • Kun medlemmer af DSSF kan søge puljen om støtte til idrætsfysioterapeutisk relevant forskning.
 • Støttebeløbet skal benyttes til omkostninger i forbindelse med gennemførsel af et forskningsprojekt, til f.eks. leje af lokaler og udstyr, transport af forsøgspersoner, udgifter til porto, indkøb af testmateriale m.v..
 • Beløbet kan ikke bruges til skatte- eller indberetningspligtige udgifter som f.eks løn, tabt arbejdsfortjeneste eller honorarer.
 • Støtten kan ikke anvendes til kurser, studieophold eller studierejser.
 • Der ydes ikke støtte til projekter som led i en grunduddannelse.
 • Der ydes ikke støtte til dækning af udgifter til rejse og ophold i forbindelse med formidling af et projekt, f.eks. ved en kongres.
 • Indkomne ansøgninger behandles 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. oktober. Tilbagemelding til ansøgerne er senest 1. november.
 • Planerne for støttens anvendelse skal beskrives (budget). Ansøgningen vedlægges en projektbeskrivelse (protokol) på maksimalt fem sider ekskl. referencer.
 • Desuden vedlægges udførligt CV vedrørende uddannelse, projekterfaring m.v., samt et portrætfoto ved brug af offentliggørelse af støttede projekter.
 • Støttemodtagere forpligter sig ved afslutning af projektet at fremlægge regnskab for støttens anvendelse.
 • Samt til at formidle projektets forløb og resultater gennem en beskrivelse i tidsskriftet Dansk Sportsmedicin og/eller fremlæggelse på fagforums årsmøde.

Redigeret af : Simon Hagbarth, 15.06.2016

Til top