SDU Modul på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi


LILLE_SDU_kursus_220

Startdato: 05.09.2017
Slutdato: 10.10.2017
Tilmeldningsfrist: 10.08.2017

 

Undersøgelse og rehabilitering af muskel-seneskader – i relation til idræt.

Målgruppe: Fysioterapeuter med Bachelor niveau. Fysioterapeuter uddannet før 2001 skal have supplering på 15 ECTS I denne beregning tæller ECTS fra FFI´s eksamen del A og B.

Overordnet beskrivelse af modulet: Modulet giver den studerende en forståelse for og færdigheder i undersøgelse og behandling af muskelskader og deres rehabilitering, herunder introduktion af basal muskel anatomi, fysiologi og biomekanik, relevante undersøgelsesmetoder, behandlingsmetoder, samt evalueringsredskaber. Kurset retter sig mod akutte og overbelastningsskader i muskelvæv i både over- og underekstremitet. Dette opnås bl.a. gennem en introduktion til forskning indenfor undersøgelse og behandling af muskelskader og deres rehabilitering. Den studerende vil desuden blive præsenteret for muskelskaders pato-fysiologi, samt gængse undersøgelses-, behandlings- og evalueringsprincipper. Den studerende vil få gennemgået begrundelse for differential-diagnostiske overvejelser, behandlingsplanlægning, øvelsesvalg, progression og evaluering, og dermed relevante kliniske overvejelser i forhold til rehabiliteringen af den specifikke muskelskade.

Formål:
At give de studerende forudsætninger for at kunne varetage undersøgelse og rehabilitering af muskelskader - og deres rehabilitering i relation til idrætsskader i både over- og underekstremiteter i relation til nyeste forskning på området og på et evidensbaseret grundlag.

Kursusform: Dag kursus efter fastlagt skema for undervisning. Der arbejdes med en kombination af forelæsninger og gruppearbejde. Der skal udarbejdes en individuel prøve som afslutning på modulet.

Læringsudbytte:

 Viden: De studerende har viden om

 • basale biomekaniske og fysiologiske forhold som gør sig gældende, i forhold til muskelskader og deres specifikke opståen.
Færdigheder:
De studerende har færdigheder til
 • at analysere bevægelser og funktion i relation til nogle af de hyppigste og mest alvorlige akutte skader og overbelastnings skader i muskelvæv.
 • at anvende og evaluere forskellige undersøgelses og rehabiliteringsprincipper i forhold til disse skadestyper.
 • at kunne anvende ny og evidensbaseret viden som begrundelse for optimal planlægning af forebyggelse og behandling af muskelskader, specielt i relation til rehabilitering, herunder øvelsesvalg og progression, og dermed kunne planlægge aktive tiltag i forhold til forebyggelse og genoptræning af specifikke muskelskader
 • at kunne forholde sig kritisk til videnskabelig litteratur indenfor musklers anatomi, fysiologi og biomekanik i relation til specifikke muskelskader.

Kompetencer:

De studerende opnår kompetencer til

 • anvende undersøgelses og rehabiliteringsprincipper indenfor nogle af de hyppigste og mest alvorlige muskelskader indenfor idræt i både over- og under ekstremitet.

Forudsætninger:
For at kunne deltage i modulet skal den studerende opfylde optagelseskravene for kandidatuddannelsen i fysioterapi.

Aktivitet Arbejdstimer
 Konfrontationstimer (KT)  25,0 timer
 Forberedelse 45,0 timer
 Øvelser & Gruppearbejde  7,5 timer
 Skriftlig opgave  60,0 timer
 I alt  137,5 timer

 

 

 

 

 

 

Prøveform, -betingelser og –tidspunkt:
Den afsluttende summative prøve (synopsis) er individuel for at give den studerende mulighed for, på et videnskabeligt grundlag, selvstændigt at arbejde med analyser, øvelsesvalg – og progression.
Den afsluttende summative prøve afleveres som en synopsis omhandlende en selvvalgt problemstilling. Denne skal indeholde undersøgelse og rehabilitering af muskelskader i relation til ankel, knæ, hofte og/eller skulder-albue region.

 • Synopsen udarbejdes på baggrund af en idrætsfysioterapeutisk problemstilling, klinisk eller teoretisk, som den studerende selv vælger.
 • Der benyttes intern censor og synopsen vurderes efter 7-trinsskalaen.

Model for synopsis (Undersøgelse og rehabilitering af muskelskader),


Krav: 24.000 anslag inkl. mellerum, 1,5 linie afstand, eksl. Referencer. Synopsen skal indeholde en indledning og 3 læringsområder i forhold til den valgte problemstilling:

 • Indledning: Skadesmekanisme/ involverede anatomiske strukturer/ basale fysiologiske forhold
 • Læringsområde 1: Funktionel anatomi, fysiologi og biomekanik
 • Læringsområde 2: Undersøgelse, test og evaluering af relevante undersøgelses- og rehabiliterings metoder, i relation til den valgte problemstilling.
 • Læringsområde 3: Klinisk/faglig ræsonnering med inddragelse af viden omkring muskel-sene funktion, samt dennes undersøgelse og rehabilitering i forhold til den aktuelle valgte kliniske problemstilling.
Prøven bedømmes efter 7-trins karakterskalaen med intern censur, jævnfør ”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) kapitel 3 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29307#K3 ).

For at kunne opnå karakteren 12 (den fremragende præstation) skal den studerende kunne fremvise udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler indenfor:
 • Basale biomekaniske og fysiologiske forhold i forhold til muskelskader og deres specifikke opståen.
 • Analyse af bevægelser og funktion i relation akutte og overbelastningsskader i muskelvæv.
 • Anvendelse og evaluering af forskellige undersøgelses- og rehabiliteringsprincipper i forhold til disse skadestyper.
 • Anvendelsen af denne viden som begrundelse for optimal planlægning af forebyggelse og behandling af specifikke muskelskader, specielt i relation til rehabilitering, herunder øvelsesvalg og progression.
 • Kritisk læsning stillingtagen til videnskabelig litteratur indenfor musklers anatomi, fysiologi og biomekanik i relation til specifikke muskelskader.

For at opnå bestå (opnå karakteren 02) skal den studerende kunne:

 • Udvise viden om basale biomekaniske og fysiologiske forhold i forhold til muskelskader og deres specifikke opståen.
 • Udvise forståelse for analyse af bevægelser og funktion i relation akutte og overbelastningsskader i muskelvæv.
 • Anvende og evaluere forskellige undersøgelses- og rehabiliteringsprincipper i forhold til disse skadestyper.
 • Udvise forståelse for at kunne anvende denne viden som begrundelse for optimal planlægning af forebyggelse og behandling af specifikke muskelskader, specielt i relation til rehabilitering, herunder øvelsesvalg og progression.
 • Udvise forståelse for og kunne forholde sig kritisk til videnskabelig litteratur indenfor musklers anatomi, fysiologi og biomekanik i relation til specifikke muskelskader.
Ved ”ikke bestået” eksamen i første forsøg, aftales der tidspunkt for aflevering og bedømmelse af ny synopsis med censor og eksaminator.

 

Eksamenssprog:

Dansk \ Engelsk

Modulansvarlig:
Kristian Thorborg og Carsten Juhl

Carsten Juhl Lektor (fysioterapeut, MPH, ph.d.) på Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Uddannelsesleder for kandidat i fysioterapi (CSF),

Syddansk Universitet, Danmark Adresse:

Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Campusvej 55 DK- 5230 Odense M

mobil 21 39 56 39

cjuhl@health.sdu.dk

Tovholder
Kristian Thorborg

Lektor (fysioterapeut, ph.d.)

Københavns Universitet

Adresse: Artroskopisk Center Hvidovre Hospital Kettegårds Alle 22, DK-2650 Hvidovre

mobil 26271506

kristianthorborg@hotmail.com

 

Dette kursus er et valgfrit modul på en kandidatuddannelse, og kurset indebærer forberedelse imellem kursusforløbene og en eksamen. Du kan se den påregnede arbejdsbelastning ovenfor.

Tid og sted: Se kursuskalenderen   Kursus løber over 5 uger. Det afholdes på Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen, Kettegårds Allé 20, Lokale følger senere. Det afholdes om tirsdagen i uge 36-41, - og derudover følger en eksamensopgave.

Undervisere: Ressourcepersoner indenfor området

Pris: 3375 kr.  

Tilmeldings- og betalingsfrist: Se kursuskalenderen  

For yderligere information kan Studiesekretær Inge Poetzsch, 65 50 27 38, ipoetzsch@health.sdu.dk

http://www.sdu.dk/da/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/under_studiet/gaest_enkelt_fag

http://www.sdu.dk/da/efter_videreuddannelse/generelle_informationer/tompladsordningen

Redigeret af : Simon Hagbarth, 17.06.2017

Til top