SDU Modul på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi

Undersøgelse og rehabilitering af Muskel-skader – i relation til idræt

1. De studerendes forudsætninger
For at kunne deltage i modulet skal den studerende opfylde optagelseskravene for kandidatuddannelsen i fysioterapi.

2. Placering i spor
3. semester / 1. kvarter
3. Modulbeskrivelse
Modulet giver den studerende en forståelse for og færdigheder i undersøgelse og behandling af muskelskader og deres rehabilitering, herunder introduktion af basal muskel anatomi, fysiologi og biomekanik, relevante undersøgelsesmetoder, behandlingsmetoder, samt evalueringsredskaber. Kurset retter sig mod akutte og overbelastningsskader i muskelvæv i både over- og underekstremitet. Dette opnås bl.a. gennem en introduktion til forskning indenfor undersøgelse og behandling af muskelskader og deres rehabilitering. Den studerende vil desuden blive præsenteret for muskelskaders pato-fysiologi, samt gængse undersøgelses-, behandlings- og evalueringsprincipper. Den studerende vil få gennemgået begrundelse for differential-diagnostiske overvejelser, behandlingsplanlægning, øvelsesvalg, progression og evaluering, og dermed relevante kliniske overvejelser i forhold til rehabiliteringen af den specifikke muskelskade. 
4. Mål
At give de studerende forudsætninger for at kunne varetage undersøgelse og rehabilitering af muskelskader - og deres rehabilitering i relation til idrætsskader i både over- og underekstremiteter i relation til nyeste forskning på området og på et evidensbaseret grundlag.
 
5. Kompetencemål for modulet
Den studerende vil ved deltage i modulet opnå:
Viden om
 • basale biomekaniske og fysiologiske forhold som gør sig gældende, i forhold til muskelskader og deres specifikke opståen.
Færdigheder i
 • at analysere bevægelser og funktion i relation til nogle af de hyppigste og mest alvorlige akutte skader og overbelastnings skader i muskelvæv.
 • at anvende og evaluere forskellige undersøgelses og rehabiliteringsprincipper i forhold til disse skadestyper.
 • at kunne anvende ny og evidensbaseret viden som begrundelse for optimal planlægning af forebyggelse og behandling af muskelskader, specielt i relation til rehabilitering, herunder øvelsesvalg og progression, og dermed kunne planlægge aktive tiltag i forhold til forebyggelse og genoptræning af specifikke muskelskader
 • at kunne forholde sig kritisk til videnskabelig litteratur indenfor musklers anatomi, fysiologi og biomekanik i relation til specifikke muskelskader.
Kompetencer til at
 • anvende undersøgelses og rehabiliteringsprincipper indenfor nogle af de hyppigste og mest alvorlige muskelskader indenfor idræt i både over- og under ekstremitet.
6. Undervisningsformer & pædagogiske intentioner
Der arbejdes med en kombination af forelæsninger og gruppearbejde.
De studerende forventes at deltage aktivt i diskussionerne under forelæsningerne. Derudover forventes de at bidrage aktivt til gruppearbejdet samt løsningen af opgaverne både under modulet og i forbindelse med eksamen.
7. Omfang
Kursets omfang er på 5 ECTS point. Kurset løber over 9 uger, hvor konfrontationstimerne ligger i uge 36 til uge 41 og derudover kommer der eksamen. Igennem denne periode skal de studerende indhente relevant litteratur og forberede case-oplæg og endelig synopsis.
 • Konfrontationstimer          25,0 timer
 • Cases, oplæg undervejs      7,5 timer
 • Litteratur                         45,0 timer
 • Prøve                              60,0 timer
 • I alt                              137,5 timer
8. Modulets prøver
Den afsluttende summative prøve (synopsis) er individuel for at give den studerende mulighed for, på et videnskabeligt grundlag, selvstændigt at arbejde med analyser, øvelsesvalg – og progression.
Den afsluttende summative prøve afleveres som en synopsis omhandlende en selvvalgt problemstilling. Denne skal indeholde undersøgelse og rehabilitering af muskelskader i relation til ankel, knæ, hofte og/eller skulder-albue region.
Synopsen skal afleveres den 1. november 2017, kl. 12.00 via SDU Assignment på Blackboard
 • Synopsen udarbejdes på baggrund af en idrætsfysioterapeutisk problemstilling, klinisk eller teoretisk, som den studerende selv vælger.
 • Der benyttes intern censor og synopsen vurderes efter 7-trinsskalaen.

Model for synopsis (Undersøgelse og rehabilitering af muskelskader),
Krav: 6-8 A-4 sider, 1.5 linie afstand, eksl. Referencer. Synopsen skal indeholde en indledning og 3 læringsområder i forhold til den valgte problemstilling:
 • Indledning: Skadesmekanisme/ involverede anatomiske strukturer/ basale fysiologiske forhold
 • Læringsområde 1: Funktionel anatomi, fysiologi og biomekanik
 • Læringsområde 2: Undersøgelse, test og evaluering af relevante undersøgelses- og rehabiliterings metoder, i relation til den valgte problemstilling.
 • Læringsområde 3: Klinisk/faglig ræsonnering med inddragelse af viden omkring muskel-sene funktion, samt dennes undersøgelse og rehabilitering i forhold til den aktuelle valgte kliniske problemstilling.
Prøven bedømmes efter 7-trins karakterskalaen med intern censur, jævnfør ”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) kapitel 3 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29307#K3).
For at kunne opnå karakteren 12 (den fremragende præstation) skal den studerende kunne fremvise udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler indenfor:
 • Basale biomekaniske og fysiologiske forhold i forhold til muskelskader og deres specifikke opståen.
 • Analyse af bevægelser og funktion i relation akutte og overbelastningsskader i muskelvæv.
 • Anvendelse og evaluering af forskellige undersøgelses- og rehabiliteringsprincipper i forhold til disse skadestyper.
 • Anvendelsen af denne viden som begrundelse for optimal planlægning af forebyggelse og behandling af specifikke muskelskader, specielt i relation til rehabilitering, herunder øvelsesvalg og progression.
 • Kritisk læsning stillingtagen til videnskabelig litteratur indenfor musklers anatomi, fysiologi og biomekanik i relation til specifikke muskelskader.

For at opnå bestå (opnå karakteren 02) skal den studerende kunne:

 • Udvise viden om basale biomekaniske og fysiologiske forhold i forhold til muskelskader og deres specifikke opståen.
 • Udvise forståelse for analyse af bevægelser og funktion i relation akutte og overbelastningsskader i muskelvæv.
 • Anvende og evaluere forskellige undersøgelses- og rehabiliteringsprincipper i forhold til disse skadestyper.
 • Udvise forståelse for at kunne anvende denne viden som begrundelse for optimal planlægning af forebyggelse og behandling af specifikke muskelskader, specielt i relation til rehabilitering, herunder øvelsesvalg og progression.
 • Udvise forståelse for og kunne forholde sig kritisk til videnskabelig litteratur indenfor musklers anatomi, fysiologi og biomekanik i relation til specifikke muskelskader.
Omprøve
Omprøve finder sted indenfor samme semester som den ordinære prøve eller umiddelbart i forlængelse heraf. Omprøven afholdes som ordinær eksamen.
Tilmelding til omprøven skal ske via selvbetjening.
Afleveres: den 15. december 2017 kl.12.00 via SDU Assignment på Blackboard.
9. Evaluering af modulet
Evaluering af modulet vil foregå ved, at der på sidste undervisningsdag i modulet vil blive afholdt en evalueringstime af modulansvarlig/tovholder og evt. uddannelsesleder for det samlede hold, hvor både modulet og forskellige praktiske/pædagogiske aspekter diskuteres.
I denne time eller umiddelbart efter vil den studerende også få tid og mulighed for at svare på den elektroniske evaluering som sendes til studentermailen-. Den mundtlige og skriftlige evaluering supplerer hinanden.

Tid: 

Undervisere:

Lars Andersen, Cand. Scient, Ph.d., Professor
Per Aagaard, Cand. Scient, Ph.d., Professor
Anders Boesen, Læge, Ph.d
Abigail Mackey, Seniorforsker, Ph.d., Lektor
Kasper Krommes, Fysioterapeut, Cand. Fys.
Kristian Thorborg, Fysioterapeut, Ph.d., Seniorforsker, Lektor

Pris: 3375 kr.

Tilmeldings- og betalingsfrist: Se kursuskalender

For yderligere information kan Studiesekretær:

Ditte Nygaard
Studieadministrativ medarbejder, Uddannelse og kvalitet
Syddansk Universitet
J.B.Winsløws Vej 19,3
DK- 5000 Odense C
Tlf: 65502738 / dnygaard@health.sdu.dk  

eller 

Kristian Thorborg
Lektor (fysioterapeut, ph.d.)
Københavns Universitet
Adresse:
Artroskopisk Center Hvidovre Hospital
Kettegårds Alle 22,
DK-2650 Hvidovre
mobil 26271506
kristianthorborg@hotmail.com fra DSSF's uddannelsesudvalg.

 Læs mere