The International Federation of Sports Physical Therapy

Det internationale arbejde fortsætter med stor aktivitet, og vores medvirken i det internationale bestyrelsesarbejde betyder, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker på verdensplan. Det er bestyrelsens håb, at det internationale netværk kan bibringe sportsfysioterapien udvikling på både nationalt og internationalt plan.

Internationalt

Hjemmesiden for IFSPT er: www.ifspt.org

SPA Projekt

Bente Andersen blev valgt ind i bestyrelsen i november 2009, og har deltaget i 2 Skype bestyrelsesmøder i 2011 samt konfrontationsmøder i forbindelse med WCPT kongressen i Amsterdam 2011. Ved denne generalforsamling var vi godt repræsenterede, - udover Bente, deltog Vibeke og vores formand, Karen Kotila. Vibeke Bechtold og Henning Langberg er baggrundsgruppe for Bente. 

Konfrontationsmøderne forsøges holdt på et minimum, idet rejseudgifterne er store, og bestyrelsen for IFSPT vurderer, at midlerne skal gå tid udvikling af foreningen, blandt andet kursusvirksomhed og uddannelse.

IFSPTs bestyrelse har endnu et Skype møde i år, - det ligger efter denne beretnings udførelse, - den 19. December 2011.

Vi har nu via IFSPT adgang til vores eget internationale, videnskabelige tidsskrift:

The International Journal of Sports Physical Therapy

The Sports Physical Therapy Section (SPTS) created the North American Journal of Sports Physical Therapy to address current physical therapy trends and practices to improve the care of the recreationally active individual.

 It was designed as a benefit of membership for the Sports Physical Therapy Section of the American Physical Therapy Association. The first issue was released February 1, 2006. 

 On January 1, 2011, the journal became the International Journal of Sports Physical Therapy, and serves as a benefit of membership for countries around the world. It is an official publication of the International Federation of Sports Physical Therapy and features a global editorial committee.

 The journal is currently indexed by PubMed, CINAHL and Sport Discus.

Du har som medlem af DSSF mulighed for at gå direkte ind på tidsskriftet, - se på DSSFs hjemmeside: www.sportsfysioterapi.dk.

Ved Generalforsamlingen i 2009 blev en spændende udvikling aftalt og besluttet. Disse planer har nye perspektiver for fysioterapeuter, som arbejder i sportens verden. Dette arbejde er fortsat i 2011, selvom ingen nye lande har ansøgt. Dette kommer i 2012.

Registrering af sportsfysioterapeuter (i Danmark eksempelvis: eksaminerede idrætsfysioterapeuter del B og Specialister i Idrætsfysioterapeuter i regi af Danske Fysioterapeuter) er meget forskellig i alle medlemslande. Ligeledes er uddannelserne forskellige. IFSP har i en arbejdsgruppe i 2010 med Nicola Philips som formand arbejdet på at få gennemgået de forskellige medlemslandes registrerings grundlag og videre imod en international registrering afhængig af det niveau, det enkelte land befinder sig på. Individuel registrering og godkendelse er blevet foretaget af og godkendt i et Review Panel og Registration Board udpeget af bestyrelsen i IFSPT, med henblik på udarbejdelse af en IFSP påtegning og godkendelse som Sportsfysioterapeut. Den danske uddannelse er godkendt – via DSSFs del A og B kurser, samt Specialistgodkendelsen i Danske Fysioterapeuters regi. Da andre lande ligger på Master/Kandidat niveau var det på denne måde, vi kunne opnå godkendelsen.

Godkendelsen hedder: Recognition of Specialty Status in Sport and Exercise Physical Therapy

De øvrige godkendte lande på linje med Danmark er:

  • Australia
  • Ireland
  • Netherlands
  • New Zealand
  • UK

Danske specialister i Idrætsfysioterapi er “i selskab” med et stærkt felt af uddannelser. Fremgangsmåden førende til individuel godkendelse og registrering vil ligge hos de enkelte medlemslandes organisationer – og i vores tilfælde: Bestyrelsen i DSSF – evt med uddelegering til Uddannelses- og Kursusudvalget.

Der er en stor vilje i IFSPT til at arbejde hen imod en Mentor ordning, hvor medlemslandene kan hjælpe hinanden med at undervise i og udveksle eksempler på god sportsfysioterapi praksis og med kliniske kurser.

Den største korrespondance i IFSP foregår via e-mail, da det for alle lande er økonomisk belastende at holde konfrontationsmøder.

IFSPT er en særdeles velkommen mulighed for Danske Idrætsfysioterapeuters netværk internationalt og bestyrelsen arbejder til stadighed på at få selvstændige workshops og seminarer ved internationale fysioterapeutiske kongresser. Ligeledes arbejdes der på at få fælles kursusvirksomhed og uddannelse etableret.

 

The International Federation of Sports Physical Therapy is pleased to announce the acceptance of a new Executive Board:

 

Medlemslande er: Tryk her