Eksamen Ultralyd

Eksamen i muskuloskeletal ultralydsscanning

 

 

Indhold

 

Eksamen er baseret på indholdet af den uddannelses- og kursusrække inden for muskuloskeletal(MSK) ultralydsscanning, som Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) afholder.

 

Overordnede betragtninger

 

DSSF´s uddannelse i MSK ultralydsscanning er i form og indhold udviklet til at sikre et ensartet og højt kompetenceniveau for fysioterapeuter og andet sundhedspersonale med særlig interesse for det muskuloskeletale område.

 

Uddannelsescurriculum samt de individuelle kursusbeskrivelser kan findes på hjemmesiden www.sportsfysioterapi.dk

 

 

Formål

 

Formålet med eksamen er at sikre, at deltagernes kvalifikationer er i overensstemmelse med de kompetencer og faglige krav, som er fastsat for uddannelsen. Formålet er ligeledes at sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling for fysioterapeuter samt at give deltagerne dokumentation for opnåede færdigheder og kompetencer. Både de opnåede ECTS-point, den supervisionen der gives i løbet af uddannelsen samt den afsluttende eksamen, kan efterfølgende indgå i en evt. ansøgning til certificeret kliniker og/eller specialist i flere faglige selskaber.

 

Tilrettelæggelse

 

Det tilstræbes, at eksamen finder sted én gang årligt.

Eksamensdato annonceres på hjemmesiden www.sportsfysioterapi.dk

Tilmelding skal mailes via tilmeldingsblanket her på siden, så den er DSSF´s Uddannelses- og Kursusudvalg (UKU) i hænde senest to måneder før eksamen. De tilmeldte får skriftlig meddelelse om indstilling til eksamen senest halvanden måned før eksamen.

 

Rammer

 

Eksamen afholdes på et eksamensegnet sted (skole, sygehus eller klinik).

Der udvælges en egnet scanner til eksamen, og der gives kort gennemgang af denne, såfremt eksaminanden ønsker dette. Ønskes der brug af egen ultralydsscanner skal dette godkendes af UKU.

Demonstration af ultralydsscanning foregår på en udvalgt frivillig person (medie).

Eksamenssproget er som udgangspunkt på dansk, men kan efter aftale med UKU foregå på engelsk.

Det er lovligt at medbringe hjælpemidler (bøger, noter, anatomisk atlas og computer).

Man må IKKE tage kontakt (skrive eller ringe) til eksterne personer i eksamenssituationen.

 

 

Indstilling til eksamen

 

Indstilling til eksamen i MSK ultralydsscanning forudsætter minimum 2 års praksiserfaring efter endt grunduddannelse. Desuden skal eksaminanden have gennemgået og fået godkendt (med kursusbevis) følgende kurser i DSSF eller i det tidligere Dansk Selskab for Ultralydsscanning i Fysioterapi.

 • Almen billeddiagnostik
 • Basis OE (inklusiv e-learning + godkendt casearbejde)
 • Basis UE (inklusiv e-learning + godkendt casearbejde)
 • Patologi/advanced OE
 • Patologi/advanced UE

 

Uddannelsesudvalget vurderer de individuelle eksamenstilmeldinger og såfremt kriterierne opfyldes, indstilles der til eksamen. Udvalget kan endvidere vejlede kommende eksaminander med hensyn til eventuelt manglende kurser eller bortkomne kursusbeviser/case godkendelser (særligt for eksaminander der har taget dele af uddannelsen i Dansk Selskab for Ultralydsscanning i Fysioterapi).

 

Eksamensbeskrivelse

Form og indhold

Eksamen indeholder: Forberedelse + praktisk og teoretisk eksamination + votering og tilbagemelding.

Eksamen tager udgangspunkt i en af de anatomiske regioner, der indgår i kursusrækken (eksempelvis skulderen)

Bedømmelsesform: Bestået /Ikke bestået  

Ved bestået eksamen tilsendes et eksamensbevis.

Ved ikke bestået eksamen finder eventuel re-eksamen sted efter aftale mellem eksaminatorerne og eksaminanden inden for en rimelig tid efter eksamen.

 

 

Forløb for afsluttende eksamen

 

Introduktion til eksamen (5 min):

Eksaminanden trækker en fiktiv case med anamnese og klinisk undersøgelse. Ud fra casen udvælger eksaminanden 3-6 projektioner til demonstration, som vedkommende finder indikation for. Desuden får eksaminanden udleveret 2-3 supplerende ultralydsbilleder med patologi, som er relateret til casen, og som skal beskrives og fortolkes.    

Forberedelse (45 min): De udvalgte ultralydsundersøgelser udføres/øves på mediet. Eventuelle fund noteres.

De udleverede ultralydsbilleder med patologi gennemgås og beskrivelse og fortolkning forberedes.

Praktisk eksamen (20 min): De udvalgte ultralydsundersøgelser fremvises, beskrives og tolkes. Ligeledes præsenteres og diskuteres eventuelle rigtige fund på mediet.  

Teoretisk eksamen (10 min): De udleverede ultralydsbilleder med patologi præsenteres af eksaminanden og diskuteres.

Votering samt tilbagemelding (10 min): Eksaminanden forlader lokalet, hvorefter eksaminator og censor voterer. Eksaminanden hentes ind og får tilbagemelding.

Kriterier for målopfyldelse

For at kunne opnå karakteren ”Bestået” - den tilstrækkelige præstation (svarende til karakteren 2), skal eksaminanden kunne demonstrere minimal acceptabel grad af de nedenfor beskrevne mål.

De overordnede læringsmål tilstræber at eksaminanden selvstændigt skal kunne demonstrere kompetencer inden for specifikt udvalgte ultralydsundersøgelser samt beskrive og redegørelse for ultralydsfund. Desuden skal eksaminanden kunne redegøre for overvejelser om kliniske indikationer og kontraindikationer for ultralydsscanning.

 

Eksaminanden skal kunne:

 • demonstrere relevant indstilling af apparatur samt fortløbende billedoptimering.
 • fremvise relevante projektioner på mediet ud fra den tildelte case.
 • demonstrere vævsgenkendelse af de anatomiske strukturer der fremvises.
 • demonstrere forståelse for mulige artefakter.
 • demonstrere kontralateral sammenligning vha. split-billede.
 • demonstrere scanning af de anatomisk struktur (gerne i to plan hvor det findes relevant).
 • beskrive de fremviste ultralydsscanninger med relevante ultralydstermer, herunder både ved normal anatomi og ved patologiske fund (som har været en del af pensum).
 • sammenfatte og fortolke de ultralydsmæssige fund.
 • redegøre for indikationer og etiske overvejelser for ultralydsscanning.

 

Bedømmelsespanel

 

Bedømmelsespanelet vil består af en eksaminator og en censor.

Eksaminator: En DSSF fysioterapeut.

Censor: En DSSF fysioterapeut med en akademisk grad (som min. på kandidatniveau).

Efter bestået eksamen modtager eksaminanden et eksamensbevis med titlen ”DSSF eksamineret i muskuloskeletal ultralydsscanning”.

Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået.

Tid og sted