Bedømmelseskriterier

I den skriftlig del skal fysioterapeuten:

 • Vise indsigt i epidemiologiske og etiologiske forhold ved Sportsskader.
 • Vise forståelse for og indsigt i forskning i almindelighed og især anvendt i Sportsmedicin.
 • Vise forståelse for etiske problemstillinger relateret til  Sport.
 • Vise indsigt i Antidoping og kostens betydning
 • Vise forståelse for Styrketræningens betydning for Sportsaktive og rehabilitering
 • Vise forståelse for Kredsløbstræningens betydning for Sportsaktive og rehabilitering
 • Vise indsigt i anvendelse af Tape til Sportsaktive og - skadede
 • Anvende biomekaniske analysemetoder inkl. træningsfysiologi.
 • Vise forståelse for vævsegenskaber og vævsreaktioner inkl. smerte og inflammation.
 • Vise indsigt i kroppens anatomiske og fysiologiske forhold og kunne analysere disse.

I den praktiske del skal fysioterapeuten:

 • Anvende Klinisk ræsonnering og DSSF modellen i forhold til målrettede undersøgelses-, forebyggelses- og trænings-/behandlingsstrategier.
 • Analysere bevægelsesmønstre og belastningsforhold ved Sport.
 • Vurdere en skades omfang og alvorlighed samt planlægge og vejlede i forhold til dette.
 • Vise kendskab til parakliniske undersøgelses- og behandlingsmuligheder indenfor Sportsfysioterapi.
 • Vise forståelse for rehabiliteringsmuligheder i forhold til den enkelte skadessituation.
 • Vise præcis håndtering i forhold til de enkelte undersøgelsesmetoder/tests, samt kunne begrunde valget.
 • Begrunde plan for forebyggelse, træning og behandling, samt vise eksempler på træning ud fra DSSF modellen

 

Bedømmelse

Eksamen bedømmes af 2 fysioterapeuter, hvoraf mindst en med en akademisk grad på master eller kandidatniveau.
Eksamen bedømmes bestået / ikke bestået.

Eksamensbevis

Af eksamensbeviset fremgår, hvad Eksamen i Sportsfysioterapi er baseret på. 
Eksamen inkl. uddannelsesforløbet angives til 20 ECTS point.
Eksamensbeviset underskrives af Formanden for Uddannelsesudvalget i Dansk selskab for Sportsfysioterapi samt de 2 fysioterapeuter, som har bedømt den mundtlige eksamen.