Eksamen i Sportsfysioterapi

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) Eksamen i Sportsfysioterapi Praktiske og Kliniske del og Afsluttende eksamen

Overordnede betragtninger

DSSF’s uddannelsesstruktur er planlagt med henblik på at sikre, at medlemmerne kan dokumentere den kontinuerlige kompetenceudvikling, der skal være til stede for at virke som Sportsfysioterapeut og for at kunne kvalificere sig til at blive godkendt som enten Certificeret Kliniker eller Specialist i Sportsfysioterapi, som beskrevet af Dansk Selskab for Fysioterapi/ Danske Fysioterapeuter.

Dette opnås ved at gennemgå et samlet uddannelsesforløb med deleksaminer undervejs og med mulighed for at afsluttet det Praktiske - Kliniske forløb med en eksamen (del 1), og en Afsluttende eksamen (del 2) efter forløbet med speciale kurserne.

Formål

Udvikling og målretning af Sportsfysioterapeutiske indsatser mod højere niveauer i forhold til de Sportsfysioterapeutiske kerneområder og med evidensbaseret baggrund.
Dokumentation af specialviden og færdigheder indenfor Sportsfysioterapi med fokus på kerneområderne: Sportsfysioterapi og biomekanik, forebyggelse/forebyggende tiltag, træningsprincipper/fysisk aktivitet og disses indikationer/kontraindikationer for både raske og syge, undersøgelse og analyse i forhold til genoptræningsforløb både i forhold til overbelastnings- og akutte skadesmekanismer samt tværfagligt samarbejde.
Gennemførelse af sportsfysioterapeutisk relevant praksis på såvel individ- som holdplan ud fra evidensbaseret baggrund.
Indsigt i betydningen af psykologiske forhold, kost og ernæring samt doping.
Indgå som del af anerkendelse af specialisering af Sportsfysioterapeuter og give mulighed for International godkendelse som Sportsfysioterapeut i samarbejde med International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT).

Beskrivelse af Praktisk – Klinisk eksamen

Tilrettelæggelse

Det tilstræbes, at eksamen finder sted 1 gang årligt om efteråret.

Tilmelding til eksamen annonceres i Dansk Sportsmedicin og på hjemmesiden. 
Tilmelding skal mailes via tilmeldings blanket her på siden, så den er DSSF´s Uddannelses- og Kursusudvalg i hænde senest 1. september. 
De tilmeldte eksaminander får skriftlig meddelelse om indstilling til eksamen ultimo september og endelig plan for afholdelse medio oktober.

Rammer

Eksamen afvikles på et eksamensegnet sted.
Til den skriftlige eksamen (Multipel Choice/MC) medbringes blyant/kuglepen og eksamen foregår uden hjælpemidler incl. elektroniske hjælpemidler (eks. mobiltelefoner). Det er under udarbejdelse af gøre det muligt at afvikle MC som en digital eksamen.

Den mundtlige eksamen indeholder forberedelse, praktisk og teoretisk eksamination og votering. Demonstration af undersøgelse og behandling foregår med en tilfældig valgt fysioterapeut / fysioterapeutstuderende.

Ved bestået eksamen, af såvel den Praktiske som Kliniske del, tilsendes et eksamensbevis.
Ved ikke bestået eksamen finder eventuel reeksamen sted efter aftale mellem eksaminatorerne og eksaminanden indenfor en rimelig tid efter eksamen.

Indstilling til Praktisk – Klinisk eksamen

Indstilling til eksamen i Sportsfysioterapi forudsætter minimum 2 års praksis efter endt grunduddannelse, desuden skal Fysioterapeuten have gennemgået følgende kurser i DSSF:

Praktiske kurser

 • Akutte skader og 1. Hjælp
 • Antidoping og kost
 • Styrke og Kredsløbs kursus
 • Tape kursus
 • Almen Billeddiagnostik

Kliniske kurser

 • Introduktionskursus
 • Ryg kursus
 • Hofte kursus
 • Knæ kursus
 • Fod/ankel kursus
 • Skulder kursus
 • Albue/hånd kursus

eller have gennemgået ækvivalerende kurser, såvel danske som udenlandske. Der skal foreligge dokumentation for deltagelsen i disse kurser med formål, indhold og timetal, ECTS points eller anden studyload beregning. 
Fysioterapeuter, som har gennemgået den tidligere kursusrække i DSSF – Del A kan indstille sig til eksamen, men skal supplere med følgende kurser Antidoping og kost; Styrke og Kredsløbs kursus, Billeddaignostik samt Ryg kursus.

Uddannelsesudvalget vurderer i hvert enkelt tilfælde tilmelding og forespørgsel vedrørende eksamen og vejleder Fysioterapeuten med hensyn til eventuelt manglende kurser.
Bedømmelseskriterierne ved eksamen er de samme uanset, hvilke kurser, der er blevet godkendt, som udgangspunkt for indstilling til eksamen.

Der udbydes Supervisionskursus, der er obligatorisk for del 1 eksamen. DSSF arbejder på flere tilbud om Supervision til godkendelsen som Certificeret Kliniker i Sportsfysioterapi og Specialist i Sportsfysioterapi.

Eksamensbeskrivelse

Form og indhold

Eksamen består af to dele:
En skriftlig del med demonstration af viden indenfor det sportsfysioterapeutiske felt og mest fokus på de Praktiske kursusområder.
En praktisk del med demonstration af færdigheder indenfor det Sportsfysioterapeutiske felt med fokus på undersøgelse, differentiel diagnostik, analyser og tværfagligt samarbejde.

Den skriftlige, teoretiske eksamen består af:

 • En Multipel Choice med både simple og komplekse spørgsmål. (Se eksempel her)

Den praktiske eksamen tager udgangspunkt i en skades situation (kort skadesbeskrivelse trækkes):

 • Ud fra den angivne skadessituation skal eksaminanden afklare, hvilke hypoteser, der tages udgangspunkt i for de valgte undersøgelsesstrategier.
 • Undersøgelsen skal afdække patologiske forhold i såvel den akutte som subakutte situation og tage stilling til refleksioner over årsagssammenhænge. Undersøgelsen tilrettelægges ud fra Klinisk ræsonnerings tankegang.
 • Eksaminanden viser og begrunder betydningsfulde dele af undersøgelserne.
 • Eksaminanden skal skitsere og begrunde et rehabiliteringsforløb incl. behandlings-/trænings- og forebyggelsesmuligheder samt muligheder for tilbagevenden til Sport efter DSSF modellen. Der bliver eksamineret i alle områderne.
 • Som tillæg vises en angivet konkret undersøgelse, som ikke nødvendigvis har tilknytning til den aktuelle skades situation

Den teoretiske og praktiske del skal bestås hver for sig. For at erhverve sig eksamensbevis skal begge dele være bestået indenfor en periode på maximalt 2 år.

Beskrivelse af Afsluttende eksamen

Læs denne beskrivelse her.

Tabel 1: Oversigt over ECTS point for uddannelses- og kursusrække for idrætsfysioterapeuter i DSSF.

Praktiske kurser

Kliniske kurser

Speciale kurser

   Samlet (ECTS)

Akut førstehjælp (1 ECTS)

Introduktion

(1.5 ECTS)

Muskel-seneskader

(5 ECTS)

Doping

(1 ECTS)

Knæ

(1.5 ECTS)

Analyse af bevægelse

og muskelfunktion

(5 ECTS)

Tape

(1 ECTS)

Ankel/Fod

(1.5 ECTS)

Valgfrit kursus

(2.5 ECTS)

Styrke- og kredsløbstræning

(3 ECTS)

Skulder

(1.5 ECTS)

Valgfrit kursus

(2.5 ECTS)

 Almen

Billeddiagnostik

(1 ECTS)Hofte/lyske

(1.5 ECTS)

 

Ryg

(1.5 ECTS)

Albue/hånd

(ECTS 1.0)

Eksamen

Multiple choice

(1.5 ECTS)

Eksamen

Kliniske færdigheder

(2.5 ECTS)

Eksamen

Inkluderet i individuelle speciale kurser

     

 

I alt: 8.5 ECTS

 

I alt: 12.5 ECTS

 

I alt: 15 ECTS

 

       I alt: 36 ECTS

Afsluttende klinisk eksamen i Idrætsfysioterapi:

Idrætsfysioterapeut, DSSF regi  (5 ECTS)

 

       I alt: 41 ECTS