Beskrivelse af Afsluttende Eksamen i Sportsfysioterapi

Formål: Dokumentation for specialviden og færdigheder inden for sportsfysioterapi på internationalt niveau.

Indhold:

Eksamen er baseret på indholdet af den uddannelses- og kursusrække, som Dansk Selskab for Sportsfysioterapi afholder.

Tilrettelæggelse:

Eksamen finder sted hvert år i november/december måned.

Sted og dato for eksamen samt tilmelding til eksamen annonceres hvert år i forbindelse med kursuskalenderen på i oktober måned for det efterfølgende år.

De tilmeldte deltagere til eksamenen får skriftlig meddelelse om, hvorvidt de opfylder retningslinjerne og endelig tid og sted for afholdelse af eksamen ultimo juni måned, samme år som eksamensafholdelsen.

Rammer:

Eksamen afvikles på et eksamensegnet sted (klinik, institution, fysioterapeut-uddannelse). Der udvælges patienter/hold i forhold til eksamenskravene.

Der vil være nødvendige remedier for afholdelse til stede under eksamenen.

Der er ingen restriktioner i forhold til at medbringe hjælpemidler, såsom lærebøger, computer etc.

Indstilling til Afsluttende eksamen i Sportsfysioterapi eksamen:

Indstilling til eksamen i Sportsfysioterapi forudsætter minimum tre års praksis efter grunduddannelsen.

Praktiske, kliniske og specialekurser i regi af Dansk Selskabs for Sports Fysioterapis uddannelsesrække skal være gennemført, og de dertil tilknyttede eksamener og opgaver være bestået, før man kan melde sig til eksamen i Sportsfysioterapi. Se samlet uddannelsesforløb http://www.sportsfysioterapi.dk/Kurser/Kursusflow/

Retningslinjer for Fysioterapeuter med udenlandske/andre uddannelser, kurser mm.

Mål og niveau for kurser taget uden for Danmark skal være på højde med den danske kursusrække. Der skal foreligge dokumentation for deltagelsen i udenlandske kurser, formål, indhold og timetal.

Bedømmelseskriterierne ved eksamen er de samme for en deltager med udenlandske eksamener/del eksamener og kurser.

Dansk Selskab for Sportsfysioterapis Uddannelses- og Kursusudvalg (UKU) skal i hvert enkelt tilfælde vurdere tilmelding og forespørgsel vedrørende eksamen og vejlede fysioterapeuten med hensyn til manglende kurser og evt. supervision.

Hvis man har erhvervet sig viden og færdigheder ad anden vej end kurser i DSSF anmoder man skriftligt UKU om godkendelse af disse samt indstilling til eksamen

Eksamensbeskrivelse

Form og Indhold:

Den afsluttende eksamen er en praktisk eksamen med patientdemonstration og klinisk ræsonnering.

Eksamen bedømmes ”Bestået”/”Ikke bestået”.

 

Forløb for Afsluttende klinisk eksamen:

Tidsramme        120 minutter

Form                  Klinisk praktisk kombineret med teoretiske uddybninger og argumentationer

Tildeling af patient/hold foretages af den eksamensansvarlige.

Tidsplan for eksamen:

45 min.

Eksaminanden undersøger patienten i enerum, derefter forlader patienten rummet

 

15 min

10 min.

Planlægning af eksamensforløb

20 min.

Eksaminanden præsenterer patienten, viser de specifikke undersøgelser, samt redegør for kliniske fund og overvejelser, hypoteser og kontraindikationer.

20 min.

Eksaminanden fremviser relevante behandlingstiltag samt behandlingsplan for patienten.

20 min.

Uddybende eksamination, herunder tilbage til sport, samt evt. primær og sekundær profylakse. Patienten er ikke til stede.

 

15 min.

Votering og feedback

Bedømmelseskriterier:

Kriterier for udtømmende målopfyldelse:

For at kunne opnå karakteren ”Bestået” - den tilstrækkelige præstation (svarende til karakteren 2), skal eksaminanden demonstrere minimal acceptabel grad af de nedenfor beskrevne mål.

Det betyder, at eksaminanden selvstændigt skal kunne udvise kompetence inden for specifikke undersøgelser, redegørelse for kliniske fund samt overvejelser om hypoteser og kontraindikationer. Derudover skal eksaminanden fremvise relevante behandlingstiltag og fremlægge en behandlingsplan for patienten, herunder forslag til relevant primær og sekundær profylakse samt sundhedsfremmende tiltag. Eksaminanden skal kunne diskutere og vurdere sine valg af undersøgelse og behandling på et evidensbaseret grundlag.

Eksaminanden skal:

 • Kunne lave en relevant vurdering af anamnesen med henblik på begrundelsen af den sportsfysioterapeutiske problemstilling
 • Kunne anvende relevante sportsfysioterapeutiske undersøgelser og diagnosticering
 • Kunne redegøre for eventuel anvendelse af parakliniske undersøgelser
 • Kunne analysere sportsfysioterapeutisk relevant på udøverens problemstilling(er) i et bio-psyko-socialt og træningsmæssigt perspektiv
 • Kunne begrunde og formulere mål og plan for den valgte sportsfysioterapeutiske intervention
 • Kunne gennemføre en begrundet og sammenhængende, sportsfysioterapeutisk praksis med udgangspunkt i mål og plan
 • Kunne håndtere og anvende den valgte praksis præcist og velbegrundet
 • Kunne analysere, dosere og progrediere samt argumentere for en sportsfysioterapeutiske praksis
 • Kunne integrere det sportsfysioterapeutiske tilbud på baggrund af patientens behov og ressourcer
 • Kunne analysere, diskutere og handle professionelt i forhold til epidemiologi, ætiologi, etik, evidensforhold samt indikationer og kontraindikationer for den valgte praksis
  • Kunne begrunde og diskutere den valgte praksis
  • Kunne begrunde for og diskutere eventuelt tværfagligt samarbejde

Bedømmelsespanel:

Består af 2 eksaminatorer

Eksaminator 1: en DSSF Fysioterapeut

Eksaminator 2: en DSSF Fysioterapeut med en akademisk grad.

Efter bestået eksamen modtager eksaminanden et eksamensbevis og kan bruge titlen ”DSSF Sportsfysioterapeut”

Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået