Vedtægter

VEDTÆGTER for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) februar 2014

§ 1       Navn:

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi. Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi, og International Federation of Sports Physical Therapy. I internationale sammenhænge er navnet: Danish Society of Sports Physiotherapy.

Definition: Specialebærende Fagligt Selskab er et selskab, som repræsenterer et fysioterapi fagligt speciale – her sportsfysioterapi, det vil sige en sammenslutning af fysioterapeuter med faglig viden, interesse, ekspertise og erfaring med tilknytning til specialet sportsfysioterapi.

§ 2       Formål:

I samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, herunder:

 • at medvirke til udvikling, uddannelse, forskning og dokumentation indenfor sportsfysioterapi
 • at medvirke til kvalitetssikring og evidensbasering indenfor sportsfysioterapi
 • at arbejde for medlemmernes interesser indenfor sportsfysioterapi
 • at yde råd og vejledning til fysioterapeuter, der arbejder med sport
 • at skabe kontakt mellem fysioterapeuter, der arbejder med sport
 • at skabe kontakt til andre selskaber og organisationer med samme interesseområde

§ 3       Medlemskab:

stk.  1: Som ordinære medlemmer kan kun optages ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

stk.  2: Som ekstraordinære medlemmer kan optages fysioterapeuter med dansk autorisation, som er midlertidigt eller fast boende i udlandet og som er medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

 

§ 4       Ophør af medlemskab:

stk. 1: Udmeldelse skal ske elektronisk til selskabets kasserer via hjemmesiden.

stk.  2: Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører slettelse som medlem. Fornyet medlemskab opnås ved betaling af restancen.

stk.  3: Overtrædelse af vedtægterne medfører eksklusion. Eksklusion kan indankes for Danske Fysioterapeuter.

 

§ 5       Kontingent og regnskab:

stk.  1: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

stk.  2: Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 6       Generalforsamling:

stk. 1: Generalforsamlingen er dette Selskabs højeste myndighed.

stk.  2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i januar kvartal. I forbindelse med generalforsamlingen kan afholdes landsmøde.

stk.  3: Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel i dette Selskabs medlemsblad og hjemmeside og/eller i Danske Fysioterapeuters blad

stk. 4: Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse af budget til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Eventuelt

stk.  5: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

stk.  6: Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af ordinære medlemmer, dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 stemmer for.

stk.  7: Stemmeretten er personlig.

stk.  8: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk.  9: Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, offentliggøres af besty-relsen på Selskabets hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 7      Vedtægtsændringer:

Stk. 1: Vedtægtsændringer er først gyldige, når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi

 

§ 8       Ekstraordinær generalforsamling:

stk.  1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom ved motiveret dagsorden.

stk.  2: Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling ifølge krav fra medlemmer skal finde sted senest 3 uger efter kravet er fremsat.

stk.  3: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske elektronisk via dette selskabs hjemmeside med minimum 14 dages varsel

 

§ 9       Bestyrelsen: 

stk.  1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

stk.  2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

stk.  3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er 3 på valg. De 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, virker suppleanten til først-kommende generalforsamling, hvor bestyrelsesposten er på valg dvs. for en 1 eller 2 årig periode afhængig af om det afgående bestyrelsesmedlem er på valg det pågældende år.

Stk. 4: Valgproceduren i forbindelse med bestyrelsesvalg på generalforsamlingen er som følger:

Såfremt, der 14 dage før generalforsamlingen er indkommet flere opstillede kandidater end der er brug for, skal der stemmes om de indkomne kandidatforslag på generalforsamlingen. På generalforsamling giver de enkelte en kort angivelse af, hvem de er og begrundelse for at indgå i bestyrelsen.

Afstemningen foregår skriftligt ved at medlemmerne max. kan afgive stemmeantal svarende til antal medlemmer, der skal vælges og med max. 1 stemme pr kandidat.

De kandidater med flest stemmer er valgt til bestyrelsen. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal opstillede bestyrelseskandidater til at dække de to suppleant poster, opstilles og afholdes der valg af suppleanter på generalforsamlingen.

stk.  5: Der tilstræbes en jævn geografisk fordeling af bestyrelsens medlemmer.

 

§ 10                 Andre organisationer: 

Stk. 1: Dansk Selskab for Sportsfysioterapi er forpligtet til at overholde Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuters love, kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og inden for foreningens formål.

stk.  2: Dansk Selskab for Sportsfysioterapi kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden godkendelse af Danske Fysioterapeuter.

 

§ 11                 Opløsning:

stk.  1: Opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær. Mellem de to generalforsamlinger skal der være en periode på minimum 3 måneder.

stk.  2: Ved begge generalforsamlinger skal opløsningen vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

stk.  3: Ved opløsning tager generalforsamlingen beslutning om, til hvilket almen-nyttige formål en evt. formue skal anvendes.

Stk. 4: Selskabet kan nedlægges af Dansk Selskab for Fysioterapi, såfremt det ikke opfylder Dansk Selskab for Fysioterapis eller Danske Fysioterapeuters vedtægter

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen

Den 30. januar 2014.

Godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi

 

BESLUTNINGSPROTOKOLLAT

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) prisen:

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi kan tildele en pris til en person, der har betydet mere end de fleste for idrætsfysioterapiens eller dette selskabs udvikling og identitet. Personen udvælges af bestyrelsen efter indstilling fra et eller flere af dette selskabets medlemmer. Ved indstillingen skal der især lægges vægt på undervisning, fagpolitisk arbejde, faglig promovering, faglig udvikling og/eller forskning. Prisens rammebeløb: 10.000 kr.

Uddelingen sker på Generalforsamlingen.

 

OVE BØJE PRISEN

Baggrund:
Ove Bøje var læge med speciale i fysiurgi og en af de første – hvis ikke den første - som bedrev klinisk idrætsmedicin på mere systematisk vis, og dette med en god forskningsfaglig baggrund. Han var efter sin lægeuddannelse ansat 1931-33 på Gymnastikteoretisk Laboratorium og Zoo-Fysiologisk Laboratorium hvor skrev sin doktordisputats om blodsukkerregulation under idræt (”Der Blutzucker während und nach körperlicher Arbeit”, 1935). Han bidrog derefter med flere betydelige bogudgivelser: Idrætsmedicin (1942), Idrætsteori (1945), Lærebog i Fysiurgi (1958), Rationel træning (1959). Han blev ved siden af sin hospitalsuddannelse ansat som læge i Dansk Idrætsforbunds Lægeværelse i 1943 og var fra 1949-1953 Cheflæge for Dansk Idrætsforbund. Han arbejdede som Overlæge ved Rigshospitalets Fysiurgiske afdeling fra 1953-1974, var dels lektor i Idrætsfysiologi ved Københavns Universitet (KU) i perioden 1943-1953, ligesom han i 1964 blev Professor i Fysiurgi ved KU som han bestred frem til pensionering i 1974. Ove Bøje var således en klinisk pioner indenfor idrætsmedicin, og illustrerede på smukkeste vis den forskningsmæssige forbindelse mellem naturvidenskab og sundhedsvidenskab som traditionelt har været et dansk kendemærke gennem historien.

Formål:
Ove Bøje prisen uddeles hvert andet år og gives til en som gennem sit virke indenfor forskning, klinik eller undervisning har bidraget væsentligt til at fremme og højne niveauet indenfor klinisk idrætsmedicin.

Kandidater til prisen:  
Der kan være tale om en person som har befordret forskningsbaseret viden som i sin konsekvens har kunnet anvendes klinisk eller en person som i sit kliniske arbejde har gennemført forskning og fremmet forskningsbaserede kliniske aktiviteter. Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet og har haft sit virke i Danmark, eller sit arbejdsfelt i tæt relation til danske forskningsinstitutioner, med signifikant indflydelse på dansk idrætsmedicinsk virke.

Indstilling af kandidater:

Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris indeholdende oplæg på maksimalt ½ side, CV på maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer. Indstillingen indsendes til sportskongres@kongreskompagniet.dk. Deadline for indstilling er 1. september (i ulige år).

Uddeling:
Prisen er på 10.000 DKK og et diplom. Prisen uddeles hvert 2. år (lige år) til DIMS og DSSF fælles årskongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde.

Bedømmelsesudvalget:

Udvalget består af 3 personer. DIMS repræsentant, DSSF repræsentant og én af formændene for det videnskabelige udvalg for den kommende DIMS/DSSF årskongres.

DSSF´s og DIMS´s bestyrelser udpeger hver især ét udvalgsmedlem. Personen skal være medlem af én de respektive foreninger. Personen skal som minimum have publiceret i peer-reviewed tidsskrifter og gerne have bred forskningsmæssig erfaring inden for det idrætsmedicinske område.

Formanden for udvalget udpeges i fællesskab af DSSF og DIMS bestyrelse. Personen skal besidde den fornødne erfaring med vurdering af faglige og videnskabelige kvaliteter. Personen må gerne, men skal ikke nødvendigvis have idrætsmedicinsk baggrund.

Medlemmerne afgår efter tur efter 6 år og kan ikke genvælges.

 

JOHANNES LINHARD PRISEN

Baggrund:
Johannes Linhard var lægeuddannet og efter skiftende stillinger nedsatte han sig som praktiserende læge i Karise på Midtsjælland. Ganske kort derefter meldte han sig i 1906 som ekspeditionslæge til Grønland, og gennemførte der videnskabelige studier af kroppens reaktion på hårde vejrforhold. I forbindelse med denne tur og efter hjemkomsten startede Linhard’s livslange videnskabelige samarbejde med senere Nobelpristager August Krogh, og Linhard forsvarede sin disputats i 1915 over emnet ”Kredsløb i hvile og under muskelarbejde”, under anvendelse af målinger som stadig står som exceptionelle i dag. Linhard skrev mange klassiske arbejder om muskelarbejdes indvirkning på kroppen, og regulering af muskelfiber aktivitet. Med etablering af idræt (”gymnastics”) som akademisk fag ved Københavns Universitet (KU) i 1909 blev Johannes Linhard underviser og tiltrådte i 1918 et professorat i gymnastikteori ved KU. Tre af Linhard’s elever: Erik Hohwü-Christensen, Marius Nielsen og Erling Asmussen (”de tre musketerer”) blev alle professorer i Stockholm og København og sikrede den tætte kobling mellem idræt og medicin som haves i Danmark. Ved hans død i 1948 udtalte August Krogh: ”Linhard har for Arbejdsfysiologien, Muskelfysiologien og Gymnastikkens Teori og Praksis ydet en indsats, som vil blive stående og hvis betydning vil kunne spores langt frem i tiden”. Linhard har lagt grundstenen til forståelsen af fysisk aktivitets indvirkning på kroppen, og dermed bidraget med et vigtigt grundlag indenfor idrætsmedicin.

Formål:
Johannes Linhard prisen uddeles hvert andet år gives til en person som forskningsmæssigt har afdækket basale mekanismer indenfor idrætsmedicinske emner indenfor kirurgi, medicin eller fysioterapi.

Kandidater til prisen:  
Der kan være tale om en person som har befordret forskningsbaseret viden som i sin konsekvens har kunnet anvendes klinisk eller en person som i sit kliniske arbejde har gennemført forskning og fremmet forskningsbaserede kliniske aktiviteter. Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet og har haft sit virke i Danmark, eller sit arbejdsfelt i tæt relation til danske forskningsinstitutioner, med signifikant indflydelse på dansk idrætsmedicinsk virke.

Indstilling af kandidater:

Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris indeholdende oplæg på maksimalt ½ side, CV på maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer. Indstillingen indsendes til sportskongres@kongreskompagniet.dk. Deadline for indstilling er 1. september (i lige år).

Uddeling:
Prisen er på 10.000 DKK og et diplom. Prisen uddeles hvert 2. år (ulige år)til DIMS og DSSF fælles årskongres, hvor overrækkelsen finder sted, og hvor modtageren får mulighed for at forelæse i 15-20 min over sit hidtidige arbejde.

Bedømmelsesudvalget:

Udvalget består af 3 personer. DIMS repræsentant, DSSF repræsentant og én af formændene for det videnskabelige udvalg for den kommende DIMS/DSSF årskongres.

DSSF´s og DIMS´s bestyrelser udpeger hver især ét udvalgsmedlem. Personen skal være medlem af én de respektive foreninger. Personen skal som minimum have publiceret i peer-reviewed tidsskrifter og gerne have bred forskningsmæssig erfaring inden for det idrætsmedicinske område.

Formanden for udvalget udpeges i fællesskab af DSSF og DIMS bestyrelse. Personen skal besidde den fornødne erfaring med vurdering af faglige og videnskabelige kvaliteter. Personen må gerne, men skal ikke nødvendigvis have idrætsmedicinsk baggrund.

Medlemmerne afgår efter tur efter 6 år og kan ikke genvælges. 

Æresmedlemskab:

Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne medlemmer, der har gjort en helt ekstraordinær indsats for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, til æresmedlemmer. Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne. Udnævnelsen medfører livsvarigt, kontingent frit medlemskab af Dansk Selskab for Sportsfysioterapi.

Indstilling til æresmedlemskab må ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Forskningspulje:

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi etablerer en forskningspulje, hvorfra der maksimalt kan udbetales 25.000 kr. pr. år. Medlemmer af DSSF kan søge puljen om støtte til idrætsfysioterapeutisk relevant forskning.

Støttebeløbet skal benyttes til omkostninger i forbindelse med gennemførsel af et forskningsprojekt, til f.eks. leje af lokaler og udstyr, transport af forsøgspersoner, udgifter til porto, indkøb af testmateriale m.v.. Beløbet kan ikke bruges til skatte- eller indberetningspligtige udgifter som f. eks løn, tabt arbejdsfortjeneste eller honorarer.

Støtten kan ikke anvendes til kurser, studieophold eller studierejser. Der ydes ikke støtte til projekter som led i en grunduddannelse. Der ydes ikke støtte til dækning af udgifter til rejse og ophold i forbindelse med formidling af et projekt, f.eks. ved en kongres. Indkomne ansøgninger behandles 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. oktober. Tilbagemelding til ansøgerne er senest 1. november. Der ansøges på et særligt skema, som findes på www.sportsfysioterapi.dk

Planerne for støttens anvendelse skal beskrives (budget).

Ansøgningen vedlægges en projektbeskrivelse (protokol) på maksimalt fem sider ekskl. referencer. Desuden vedlægges udførligt CV vedrørende uddannelse, projekterfaring m.v., samt et portrætfoto ved brug af offentliggørelse af støttede projekter.

Støttemodtagere forpligter sig ved afslutning af projektet at fremlægge regnskab for støttens anvendelse samt til at formidle projektets forløb og resultater gennem en beskrivelse i tidsskriftet Dansk Sportsmedicin og/eller fremlæggelse på Dansk Selskab for Sportsfysioterapis årsmøde.