Standardkontrakt

Er du tilknyttet en idrætsklub – eller har du planer om det – så kan du her finde oplysninger om regler og få gode råd om, hvordan du indleder et godt og professionelt samarbejde med klubben. Uanset hvilket niveau din klub og kommende arbejdsgiver spiller på er det vigtigt, at du er ”klædt på” både fagligt og juridisk.

Ansættelsesbevis
Indledningsvis vil vi i DSSF opfordre til, at man gør sig bekendt med funktionærloven. Funktionærloven træder i kraft hvis ansættelsesforholdet i gennemsnit udgør minimum 8 timer om ugen. Loven indeholder forpligtelser for begge parter. (Link til funktionærloven)

Et ansættelsesbrev skal udfærdiges, når ansættelsen har en varighed på én måned og derover samt, når den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 8 timer eller derover. Det anbefales, at man under alle omstændigheder udarbejder et ansættelsesbevis.

Hvad skal der stå i ansættelsesbrevet?

Et ansættelsesbrev skal som minimum indeholde følgende oplysninger: (Beskæftigelsesministeriets anvisning fra 1 juli 2002 og danske fysioterapeuters anbefaling)

Pkt. 1 - Parternes navne og adresser.

Pkt. 2 - arbejdsstedets beliggenhed. I mangel af fast arbejdssted oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.

Pkt. 3 - Der skal udarbejdes stillingsbetegnelse eller stillingsbeskrivelse - stillingsbeskrivelse er så klart at foretrække.

Pkt. 4 - ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. (anciennitet)

Pkt. 5 - Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

Pkt. 6 - Lønmodtagerens rettigheder mht. betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

Pkt. 7 - Varigheden af lømodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.

Pkt. 8 - Den aftalte løn og tillæg af andre løndele, der ikke er indeholdt heri – f.eks. skal det fremgå, om arbejdsgiveren betaler et beløb i pensionsbidrag og i givet fald størrelsen her af .

Pkt. 9 - den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Det skal i den forbindelse fremgå, om der betales kompensation for overarbejde og i givet fald hvilken.

Pkt. 10 - angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer ansættelsen.

Ansættelsesbrevet kan herudover indeholde andre bestemmelser om f.eks.:
 

  • Arbejdsbeskrivelse og kompetencer
  • Prøvetid
  • Sygdom og barsel
  • Arbejdstid (fx aften/nat, weekend)

Ansættelseskontrakten - print pdf-filen ud